Z6_PPGAHG8001PU2068MLVFT82364
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV283MS0
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Главен секретар Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 14.09.2023

Станка Недялкова Кашукеева-Велчева (И.д. Директор) 

Електронна поща: svelcheva@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 404 9604 

 

Отдел "Информационни системи и услуги"

Атанас Иванов Атанасов (И.д. Началник отдел)

Електронна поща: aatanasov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2176

 

Отдел "Управление и поддръжка на ДХЧО" 

Добрин Караколев (Началник отдел)

Електронна поща: dkarakolev@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2070

 

Отдел "Управление и поддръжка на ЕЕСМ"

 (Началник отдел)

Електронна поща: 

Телефон: +359 (2) 949 

 

Отдел "Пасивна инфраструктура"

Спас Шополов (И.д. Началник отдел)

Електронна поща: sshopolov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2147     

 

Отдел "Управление и поддръжка на ЕЕСМ"

Сектор Поддръжка на ЕЕСМ - Север 

Стефан Николаев Стефанов (Началник на сектор)

Електронна поща: snstefanov@e-gov.bg

Телефон: +359 886 668 559

 

Сектор Поддръжка на ЕЕСМ - Юг

Николай Георгиев Георгиев (Началник на сектор)

Електронна поща: n.ggeorgiev@e-gov.bg

Телефон: 0885503641

 

Сектор Наблюдение и управление на ЕЕСМ

 (Началник на сектор)

Електронна поща: 

Телефон: +359 (2) 949  

 

Дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" изпълнява следните функции:

 1. участва в дейностите по интеграция на ресурсите на електронното управление с информационните системи на лицата по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ;
 2. осигурява интеграцията на ресурсите на електронното управление с тези на държавите - членки на Европейския съюз;
 3. развива и поддържа информационните системи и регистри по Закона за електронното управление;
 4. изпълнява дейностите по прилагането на процедури за обслужване на потребители, управление на инциденти и проблеми, свързани с централизирано предоставяне на електронни административни услуги и/или електронни услуги във връзка с тях;
 5. изпълнява дейностите по реализация на служебен обмен на данни между регистри в държавната администрация;
 6. изпълнява дейностите, свързани с изискванията за вътрешния оборот на електронни документи между лицата по чл. 1 от ЗЕУ и тяхното последващо архивиране, както и участва в контрола по прилагането им;
 7. поддържа и подпомага развитието на публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на разработчиците на информационни системи в администрациите;
 8. поддържа и подпомага развитието на Единния портал за достъп до електронни услуги и хранилище за електронни формуляри за заявяване на електронни административни услуги в съответствие с единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;
 9. съблюдава нивото на качеството на обслужване на свързаните с електронното управление централни компоненти на електронното управление, свързани с предоставяне на услуги;
 10. осигурява администрирането на хоризонталните и централните системи и компоненти от архитектурата на електронното управление;
 11. изгражда, поддържа и администрира тестови среди;
 12. разработва оперативни процедури за денонощно наблюдение на параметри на информационни системи на Агенцията, свързани с функционалности по отношение предоставянето на електронни административни услуги;
 13. реализира дейностите по технологичната реализация на служебен обмен на данни между регистри и предоставянето на вътрешни електронни административни услуги между лицата по чл. 1 от ЗЕУ;
 14. изгражда, проектира, експлоатира, поддържа и администрира в режим 24/7/365 споделените информационни ресурси на електронното управление по смисъла на ЗЕУ, включващи оптични кабелни линии (ОКЛ), Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), центрове за данни (ЦД) и Държавен хибриден частен облак (ДХЧО);
 15. осигуряване на работоспособността и наличността на електронните услуги, предоставяни от споделените ресурси;
 16. изгражда и поддържа среди за разработване и експлоатация на информационни системи;
 17. участва в подготовката и провеждането на учения за използване на споделената КИИ при извънредно положение, военно положение или положение на война;
 18. осигурява комуникационни услуги за целите на оповестяване и осигуряване на предвидените електронни съобщения при привеждане в готовност за работа при бедствия, извънредно положение, военно положение или положение на война;
 19. осигурява защитата на КИИ от злонамерени и нерегламентирани действия срещу нея и подпомага потребителите на информационни ресурси, ползващи КИИ, за защита на техните ресурси;
 20. планира и разпределя софтуерни лицензи, необходими за изграждане и техническа поддръжка на информационната инфраструктура на ДХЧО и за нуждите на МЕУ;
 21. организира и провежда обучения на потребители на облачни услуги, предоставяни от ДХЧО;
 22. поддържа регистър на инцидентите, свързани с мрежовата и информационната сигурност, възникнали в КИИ в системата на МЕУ, и уведомява Секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
 23. оказва помощ на място (по заявка на Секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 17, т. 4) при инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, възникнали в КИИ в системата на МЕУ;
 24. поддържа и развива помощен контактен център за подпомагане потребителите на електронни услуги;
 25. осигурява спазването на изискванията за мрежова и информационна сигурност в КИИ в системата на МЕУ;
 26. разработва инструкции за ползване на комуникационно-информационните системи, изградени за предоставяне на облачни услуги, и осигуряване на тяхната защита от зловредни и нерегламентирани действия;
 27. отговаря за техническата поддръжка и администрирането на споделените информационни ресурси на електронното управление, в т. ч. ресурсите, необходими за централизирана доставка на преносна среда за централизиран интернет за структурите на държавната администрация, и предоставя достъп до тях;
 28. отговаря за експлоатацията, техническата поддръжка и развитието на ЕЕСМ на държавната администрация и центрове за данни за нуждите на пунктовете за управление във връзка с националната сигурност;
 29. пренасочва и/или ескалира заявки от потребители на електронни услуги към съответните компетентни лица и/или институции за оказване на необходимата помощ;
 30. осъществява денонощно оперативно наблюдение на комуникационно-информационните системи в системата на МЕУ;
 31. регистрира и подпомага разрешаването на киберинциденти с информационни системи и инфраструктура в системата на МЕУ и уведомява своевременно компетентните лица за тях;
 32. изготвя ежедневни доклади за наблюдаваните ресурси;
 33. извършва месечни и при необходимост извънредни анализи на състоянието на наблюдаваните ресурси;
 34. разработва стандартни оперативни процедури за наблюдение на ресурсите;
 35. уведомява отговорните лица при прекъсване на услуги и на нормалното функциониране на отделни компоненти и системи за предприемане на съответните действия по предварително одобрени инструкции и списъци;
 36. участва в учения и обучения, свързани с функциите на дирекцията;
 37. разработва планове за действие и правила за въвеждането и развитието на споделените информационни ресурси на електронното управление;
 38. разработва каталог на споделените ресурси и услуги в областта на ИКТ и разработва планове за действие за изпълнение и разширяване на предлагането на услуги в областта на ИКТ и за държавната администрация;
 39. планира и управлява непрекъснато и координирано предоставяне на ИКТ услуги и споделени информационни ресурси на електронното управление;
 40. планира и управлява ресурсите, включително персонала, необходим за предоставяне на споделени ресурси на електронното управление и услуги в областта на ИКТ;
 41. извършва оценки за готовност на публичните администрации за преминаване към ДХЧО и разработва съответна стратегия и план за действие;
 42. разработва методически указания за предоставяне на достъп до споделени ресурси;
 43. разработва и въвежда стандарти и стандартизационни документи, свързани със споделените ресурси за държавните администрации, и методики за контрол на съответствието;
 44. изготвя и актуализира правила за използване на споделената КИИ и правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи, свързани с поддържането, експлоатацията и развитието и;
 45. определя изискванията и планиране на развитието на свързаността на центровете за данни към ЕЕСМ и интернет;
 46. организира поддържането на информационната и комуникационната система и свързаност на Агенцията и на вътрешната система за обмен на информация;
 47. оказва техническа помощ на служителите на Агенцията при експлоатацията на системния и приложния софтуер;
 48. осъществява системната интеграция на комплексни комуникационни и информационни системи, свързани с дейността на Министерския съвет и на неговата администрация;
 49. администрира и осигурява техническото поддържане и функциониране на информационните системи на Министерския съвет (с изключение на системите по чл. 75, ал. 1, т. 12 и 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация) и на цялостната информационна инфраструктура, на компютърната и комуникационната техника на Министерския съвет;
 50. изпълнява функциите на национален координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите членки - sTESTA.