Z6_PPGAHG80014N30QLJOV0112AP4
Z7_PPGAHG80014N30QLJOV0112AP3
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Изпълнителен директор

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 14.09.2022

Младен Петров

Дата на встъпване: 20.05.2022 г.

Електронна поща: mladenpetrov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2151 

Младен Петров завършва Висше военно общовойсково училище "Васил Левски" във Велико Търново, Магистър по Свързочни войски - радио и релейни средства за свръзка. Впоследствие специализира в сферата на управление на човешките ресурси и бизнес компетенциите. Завършва Стратегически курс за ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана във Военна академия „Г.С. Раковски“.

 

Утвърден експерт в комуникационните и информационните технологии в системата на МВР. Заема последователно длъжностите: ескперт, началник на група в Дирекция "Свръзки", началник на отдел в Дирекция "Комуникационни и информационни системи, заместник-директор на Дирекция "Комуникационни и информационни системи", директор на Дирекция "Комуникационни и информационни системи" в периода от 1994 до 05.04.2022 г.

 

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" планира и управлява непрекъснато и координирано предоставяне на ИКТ услуги, и изготвя проекти на програми и проекти за развитие на електронното управление, мрежовата и информационната сигурност и ги предлага за утвърждаване от министъра на електронното управление.

 

При осъществяването на държавната политика в посочените области Изпълнителният директор изпълнява делегираните му правомощия от МЕУ,  и произтичащи от Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.