Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6
Техническа информация

Среда за междурегистров обмен (RegiX)

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 14.09.2022

Създадената възможност за реализиране на вътрешни електронни административни услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.

 

Актуална информация относно административните органи предоставящи служебен достъп до данни, свързаните регистри, възможните справки и реализираните заявки ще откриете в информационното приложение на RegiX.

 

Заявлениe за достъп до полета от справки в регистри на административните органи предоставящи служебен достъп до данни можете да генерирате след (1.) регистрация като консуматор и (2.) вход в информационното приложение.

 

Заявление, подписано с електронен подпис, следва да се изпраща на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъде подписано с електронен подпис, заявление се изпраща на хартиен носител до Министерство на електронното управление на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.