Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36
Структура Бюджет и финанси Етичен кодекс Политика за защита на личните данни Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Открито управление Обществен съвет за ИТИО

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2022

Съдържанието в раздела предстои да бъде въведено.

Регистър на декларации
Дата на публикуване: 01.09.2022