Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP8270

Хоризонтални системи

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 24.06.2022

Информационните системи, които агенцията управлява, развива и поддържа са основата на електронното управление на Р. България. Те са изградени и функционират по всички правила и изисквания заложени в Закона за електронното управление и Наредбата за общи изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги.

Агенцията развива информационните системи в съответствие с Европейските директиви за достъпност на информацията, оперативна съвместимост и правилата за институционална идентичност.

Всички информационни системи, свързани с електронното управление, се разработват с отворен код, който се публикува от началото на всеки проект. Така се осигурява възможност за преизползване на ресурсите и прозрачност.

При внеряване на информационни системи, всеки админи-стративен орган трябва да спазва изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност по Закона за електронно управление и по Закона за киберсигурност.


При провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.