Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18C3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18S2
Структура Бюджет и финанси Етичен кодекс Политика за защита на личните данни Регистър на декларациите по ЗПК Открито управление Обществен съвет за ИТИО Вътрешни правила и заповеди

Бюджет и финанси

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 23.11.2023

 

Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на електронното управление. Агенцията изпълнява самостоятелно или съвместно с други органи или организации проекти и програми в областта на електронното управление и мрежовата и информационната сигурност. Като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, планира, разпределя, администрира и отговаря за правилното и законосъобразно ползване и управление на предоставените й средства.

  • Като част от дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, отдел „Бюджет и финанси“, подпомага ръководството на агенцията за правилното и законосъобразно изразходване на финансовите ресурси.
  • Следи за изпълнението и осъществява текущ контрол.
  • Отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на Агенцията в съответствие с нормативните изисквания, както и за съхраняването на счетоводните документи.
  • Разработва годишен бюджет и средносрочна бюджетна прогноза на Агенцията, съгласно Единната бюджетна класификация.
  • Разработва програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията. Изготвя ежемесечни справки и отчети и предоставя становища. Осигурява на ръководството и другите дирекции необходимата финансово-счетоводна информация.
  • Изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета в програмен формат и съставя годишен финансов отчет. Осъществява текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата, бюджетната и платежна дисциплина, правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри, редовно извършване на планови и извънпланови инвентаризации, поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис.
  • Отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив. Координира дейностите, свързани с изграждането, развитието и функционирането на елементите на финансово управление и контрол в агенцията, прави предложения за оптимизирането им.
Програмен бюджет ИА ИЕУ 2023
Дата на публикуване: 21.08.2023

Бюджет ИА ИЕУ 2023
Дата на публикуване: 21.08.2023