Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2SU2
Инфраструктура като услуга Инфраструктурни услуги Виртуален център за данни и виртуален частен облак Мрежови услуги (DNS, DHCP, NTP, NAT, PAT) и Защитен интернет възел (ЗИВ) Приложни системи в ДХЧО Единна електронна съобщителна мрежа

Инфраструктура

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 10.04.2023

Актуални услуги, които се предлагат от ДХЧО:

Инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service-IaaS)

Виртуален център за данни и виртуален частен облак

Варианти на услугата:

"Виртуален център за данни" - виртуализация VMware

"Виртуален частен облак" - виртуализация VMware

"Виртуален център за данни" - виртуализация Hyper-V

"Виртуален частен облак"- виртуализация Hyper-V

Инфраструктурни услуги

Ко-локация (Colocation)

Hosting

Virtual Machine Backup as a Service

Storage as a Service (STaaS)

Съхраняване на данни и архив

Присъединяване на on premise и/или публични ресурси (хибриден модел на реализация на ДХЧО)

Мрежови услуги (DNS, DHCP, NTP, NAT, PAT)

Приложни системи

WEB електронна поща (e-mail)

e-learning

Управление на съдържание (CMS)

Helpdesk (Ticketting)

WEB базирани семинари

Instant Messaging (IM)

 

Нормативна база

Закон за електронните съобщения
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Правилник за прилагане на ЗЗКИ
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
 
Закон за устройство на територията
 
Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
 
Наредба 4 за обхвата и съдържание на инвестиционните проекти

Наредба 5 за упражняване на сервитутите на ел. съобщит. мрежи