Z6_PPGAHG800HLA006SSBMK23IKM4
Z7_PPGAHG80015VF06SAV91I93MQ2
Инфраструктура като услуга Инфраструктурни услуги Виртуален център за данни и виртуален частен облак Мрежови услуги (DNS, DHCP, NTP, NAT, PAT) и Защитен интернет възел (ЗИВ) Приложни системи в ДХЧО Единна електронна съобщителна мрежа

Единна електронна съобщителна мрежа

Дата на публикуване: 10.04.2023
Последна актуализация: 10.04.2023

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност е модерна интегрирана мрежа, собственост на държавата и управлявана от нея, с точки на достъп в 28 областни града.
ЕЕСМ пренася едновременно данни, глас и видео с гарантирано качество, като осигурява обслужване 24х7х365 и управление на услугите в реално време.

ЕЕСМ е създадена с постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г., чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС. Административното и финансово интегриране са извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

Технологичното интегриране на двете мрежи е реализирано за 20 месеца, съгласно приетия с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г. „План за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ)”.

Използваните в ЕЕСМ съвременни технологии позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура корпоративните мрежи на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

Мрежата ще бъде развивана чрез изграждане на оптична свързаност до общините и увеличаване на нейния преносен капацитет.

 

Изграждане, закриване и промяна на връзки от единната електронна съобщителна мрежа:

Процедури за изграждане, закриване и промяна на връзки от ЕЕСМ
 
Заявка за предоставяне на услуга

Заявка за предоставяне на виртуални ресурси