Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVI8E3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVI8U1

Полезна информация

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 21.06.2022

Общи условия за присъединяване на административни органи и на доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация и използване на функционалността „Централен ВПОС терминал“ , предоставяна от Министерство на „Електронно управление“ (МЕУ)

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Министерство на „Електронно управление“ (МЕУ)

Заявление за присъединяване /промяна на обстоятелства/ на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Министерство на „Електронно управление“ (МЕУ)

Заявление за присъединяване на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронната административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път“

Заявление за прекратяване присъединяването на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

Заявление за прекратяване присъединяването на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

Процедура по „ОСПОРВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ“, извършено чрез виртуалното терминално пос устройство предоставено на Министерство на „Електронно управление“ (МЕУ), обслужвано от „БОРИКА“ АД

Детайлна техническа спецификация за осъщестявяване на интеграция

Схеми за интеграция

Уеб сайт на Портал за електронни плащания в тестова среда

Уеб сайт на Портал за електронни плащания в реална среда