Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIGO2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVIG40

Техническа информация

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) е надградена с функционалности и услуги. В информационно приложение са публикувани данни за присъединените регистри и операциите за достъп до тях.

 

Достъпът до полета от справки в регистри на първични администратори на данни чрез интегриране на информационна система предполага присъединяване към тестова среда, в която да бъде извършена интеграцията и осигуряване на достъпа до реални данни. Това става след проверка на правните основания, изрично одобрение от администрацията първичен администратор на данни и извършена интеграция при спазване на следната последователност:

 1. Заявителят на достъп до полета от справки в регистри на първични администратори на данни (заявителят) изготвя на заявка за издаване на транспортен SSL сертификат за тестова среда;
 2. Заявителят изпраща на МЕУ заявката за издаване на сертификат;
 3. Министерство на електронното управление (МЕУ) издава транспортен сертификат за тестова среда;
 4. МЕУ изпраща издадения сертификат за тестова среда на доставчика;
 5. МЕУ осигурява достъп до полета от справки в тестова среда;
 6. Заявителят внася на своя машина сертификатa и сертификационна верига в правилната последователност;
 7. Заявителят осъществява развойна дейност и интеграция. Служебната услуга за достъп до присъединен регистър се настройва за работа в тестова среда

След завършване на развойната дейност и успешно преминаване на интеграционните тестове, доставчикът на услуги трябва да повтори процедурата за достъп до тестова среда, а МЕУ ще предостави сертификат и достъп до полета от справки за работа с реални данни.

 

Стандарт за разработване на адаптер

Ръководстава и инструкции за интеграция

Информация за наличните регистри и справките от тях

Адрес на услугата в реална среда

Адрес на услугата в тестова среда

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

Приложение за администратори, достъпно само за първични администратори на данни (ПАД) 

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

 

Обучителни материали за работа с Информационна система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX):

RegiX  - Клиентско приложение: Регистрация на потребител в приложението Видео обучителен материал можете да намерите тук

RegiX  - Клиентско приложение: Преглед на функционалност за потребител  Видео обучителен материал можете да намерите тук

RegiX - Клиентско приложение: Преглед на функционалност за администратор Видео обучителен материал можете да намерите тук

Адрес на клиентско приложение: https://client-regix.egov.bg/main

I. Регистрация на профил на консуматор на данни и представител — процес по създаване на профил на консуматор в информационно приложението на RegiX:

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Регистрация на консуматор;
 3. Попълване на данни за консуматор и представител;
 4. Получаване на e-mail нотификация;
 5. Преглед на документ за регистрация, който трябва да бъде ел. подписан и изпратен на МЕУ (или разпечатан, подписан и изпратен на МЕУ)

Видео демонстрация на процес по създаване на профил в RegiX

II. Регистрация на нов представител на консуматор — процес по регистрация на нов представител на консуматор:

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Регистрация на представител;
 3. Попълване на изискваните атрибути. Необходимо е да се знае идентификатора на вече създадена профил на консуматор.

Видео демонстрация на процес по създааване на нов консуматор

III. Вход с eАвтентикация — процес за вход в информационното приложение на RegiX чрез система за цифрова автентикация

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Електронна автентикация -> избор на средство за автентикация;
 4. Потребителят е успешно автентикиран.

Видео демонстраация на вход в информационно приложение RegiX чрез еАвтентикация

IV. Одобрение на представители от консуматор — процес по активиране на нов представител от консуматор

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Нови представители;
 4. Редакция на избран представител;
 5. Промяна на атрибут „Активен“;
 6. Запазване на промените.

Видео демонстрация на процес по активиране на нов представител от консуматор

V. Попълване на нова заявка от консуматор —  процес по регистрация на нова заявка за достъп до данни в регистри

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Създаване на система;
 4. Регистрация на заявка за сертификат и добавяне на CSR (Инструкции за изготвяне на сертификат са достъпни тук: https://info-regix.egov.bg/public/guides/Guides.md); 
 5. Създаване на нова заявка и асоциация със система;
 6. Създаване на операции към заявка и асоциацията им със сертификат;
 7. Попълване на допълнителни данни  като:
 • Правно основание;
 • Наименование на услуга (посочва се услугата, за предоставянето на която са необходими заявените данни от посочените регистри/справки);
 • Код на услугата (код на услугата по административен регистър);
 • Избор на желани атрибути на отговор.
 1. Преглед на чернова;
 2. Изпращане на заявка (изпращане на заявката за обработка към МЕУ);
 3. Преглед на съдържание на заявка;
 4. За завършване на процеса е необходимо консуматора да изпрати подписан екземпляр на заявката към МЕУ (електронно подписан или разпечатан и подписан).

Видео демонстрация на процес по регистрация на нова заявка за достъп до данни в регистри

 

Задължения по отношение на сигурност и защитеност при извличане на информация от регистрите на първичните администратори на данни в средата за междурегистров обмен (Regix)

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Министерство на електронното управление на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

 

За допълнителна информация:

Помощен контактен център: тел. 0700 20 341; web: http://support.e-gov.bg.

Административни въпроси:

Десислав Димов – тел. 02/404 7751; e-mail:d.dimov@egov.government.bg

Техническа свързаност: 

Наделин Антонов – тел. 02/404 9617; e-mail: nsantonov@e-gov.bg

Димитър Димитров - тел. 02/ 404 9612; e-mail: d.dimitrov@egov.government.bg

Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: i.smolenov@egov.government.bg