Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVI8M7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVIVF1
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVI8E5

Система за електронно плащане

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

Средата, осигуряваща електронни разплащания при предоставяне на административни услуги по електронен път, представлява единна информационно-комуникационна среда, която осигурява автоматизиран и сигурен обмен на информация между участниците в нея, като предава необходимите съобщения за изпълнение на процеса на електронно плащане от момента на неговото иницииране до потвърждението за вече извършено плащане.

 

Средата осигурява възможност на потребителите, използвайки единна входна точка, да заплащат по електронен път административните услуги, заявени в единния портал за достъп до електронни административни услуги и/или в порталите за предоставяне на електронни административни услуги от структурите на държавната и местната администрация.

 

Плащането може да се извърши веднага след заявяване на административна услуга в Единния портал за достъп да електронни административни услиги (ЕПДЕАУ) и/или в порталите на съответните администрации или на по-късен етап, включително и чрез единната входна точка, достъпна на адрес: pay.egov.bg.

 

Средата, изградена в инфраструктурата на ИА ИЕУ, като част от Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, е посредник при извършване на плащанията и обмена на информация между участниците в нея, подпомага процесите по извършване на плащания при предоставяне на електронни административни услуги при обмена на необходимата информация за идентифициране на конкретно задължение и извършване на плащането му.

 

Участници в Средата за плащане са:
  • Доставчици на електронни административни услуги (ДЕАУ) – административни органи, които предоставят електронни административни услуги в рамките на своята компетентност и отговарят на техническите изисквания и общите условия за включване в Средата;
  • Доставчици на платежни услуги (ДПУ) – доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежите услуги и платежните системи, които желаят да се включат в Средата и които отговарят на техническите изисквания и общите условия за това;
  • Получатели на ЕАУ – граждани или организации, които получават електронни административни услуги.