Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S22
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52S23
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Главен секретар Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Структура

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 14.09.2022

 

Структурата на Агенцията включва обща администрация, организирана в една дирекция, и специализирана администрация, организирана в Главна дирекция с териториални звена към нея и две дирекции.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово обслужване", специализираната администрация е организирана в (1.) Главна дирекция "Експлоатация", (2.) дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи, (3.) дирекция "Киберсигурност".

 

Органиграма на Изпълнителна агеннция "Инфраструктура на електронното управление" в Интегрираната информациоинна система на държавната администрация.