Z6_PPGAHG8009417068O9LIR3IGF2
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3IGV6
Административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Предложения, жалби и сигнали

Предложения, жалби и сигнали

Дата на публикуване: 28.07.2022
Последна актуализация: 04.08.2022

 

Приемането на ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ и СИГНАЛИ, подавани до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, се извършва по следния ред:

 1. Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в Центъра за административно обслужване на агенцията. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на агенцията.
 2. Предложенията, жалбите и сигналите, писмени или устни, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения, жалби и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на изпълнителния директор.
 3. Не се образува производство по анонимни предложени, жалбия и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 4. За анонимни предложения, жалби и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
  • а.имената по документ за самоличност и адресът – за българските граждани;
  • б.имената по документ за самоличност, личният номер и адресът – за чужденец;
  • в. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
  • г. предложения, жалби и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. а – в, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
 5. За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в Центъра за административно обслужване или в деловодството на агенцията.
 6. Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административни структури към изпълнителния директор могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до изпълнителния директор.
 7. Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:
  • а. Изпълнителния директор, когато сигналът се отнася до служители на изпълнителната агенция;
  • б. Изпълнителния директор, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към изпълнителния директор; 
  • в. Министъра на електронното управление, когато сигналът се отнася до изпълнителния директор, като административен орган. По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез изпълнителния директор.“