Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIOF3
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0PL30
Среда за междурегистров обмен (RegiX) Система за електронна автентикация Система за сигурно електронно връчване Система за електронно плащане Единен портал за достъп до електронни административни услуги Портал за разработчици и Хранилище за отворен код Среда за електронен обмен на съобщения Статистика

Среда за електронен обмен на съобщения

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

 

Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. 

 

Задължението за всички администрации да обменят документи помежду си единствено по електронен път е в сила от 1 ноември 2018 година. Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

 

Административните органи следва да се обръщат към доставчиците си за привеждане на системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единния технически протокол. Текуща информация за напредъка на процеса по присъединяване към средата за електронен обмен на документи и мониторинг на участниците в среда за обмен на документи ще откриете в Списък на участниците в СЕОС.

Месечна справка (образец)
Дата на публикуване: 22.06.2022

Технически файлове за разработчици
Дата на публикуване: 22.06.2022

Нова Удостоверителна верига
Дата на публикуване: 22.06.2022

Удостоверителна верига
Дата на публикуване: 22.06.2022

Настройки на VPN клиент
Дата на публикуване: 22.06.2022