Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TDAH5
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TDA50
Важни съобщения Последни новини Конкурси Антикорупция Нормативна уредба Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 15.10.2021
Последна актуализация: 14.09.2022

Раздел 1: Задължително съдържание

Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление (ИА ИЕУ)  осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес: https://iaieu.egov.bg/

Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Министерството на електронното управление (МЕУ), която се администрира от ИА ИЕУ.
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на ИА ИЕУ са описани по-долу в таблица като Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация

Осигурено

Частични проблеми с празни и неточни текстове

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

 

Подходящ контраст на пишещия и фонов цвят

Осигурено, като има малко проблеми

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не  е осигурен

Изключва се представяне на текст във вид на изображение

Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не  е осигурен

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения


Не  е осигурен

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

 Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието:

Не са предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители. Връзките към карти не са описани с детайла информация за активните полета.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 10.08.2022 г .

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  30.09

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 13.09.2022 г .

 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Представена проверка от разработващия екип,  приета от лицето по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, собственик на сайта

Обратна информация и данни за контакт:

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: mail@e-gov.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Под всяка една от страниците в сайта е налична форма за обратна връзка.
 
Процедура по прилагане:

1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила е определена следната процедура за разглеждане на сигнали. Сигнали в Агенцията се подават по следния начин:

 • Чрез формата за обратна връзка в сайта;
 • Електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване  https://edelivery.egov.bg/ , избирайки ИА ИЕУ като адресат
 • По електронен път  чрез имейл до: mail@e-gov.bg;
 • На телефон +359 (2) 949 24 04.Сигнали се приемат от понеделник до петък от 8.30  до 17.00 ч.;
 • По пощата – на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6;
 • Е-mail: mail@e-gov.bg;
 • В деловодството на хартиен носител.

Ход на процедурата:

 • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
 • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Процедура по прилагане в случай, че няма отговор на жалбата:
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до Министерството на Електронното управление на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.
Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министърът на МЕУ.

 

Раздел 2: Препоръчително съдържание

В своята работа ИА ИЕУ се ръководи от основната цел да осигури максимална достъпност на интернет страницата си:

 • Като се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта и мобилните приложение(я), които поддържа в капацитета на инфраструктурата на електронното управление.
 • Да предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
 • Да предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани през средствата на единния портал;
 • Да осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
 • Да даде възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
 • Да осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Организацията изразява намерението за осигуряване на по-висока степен на достъпност от тази, изисквана по закон, предвижда мерки за отстраняване на проблема с недостъпното съдържание на уебсайтовете и мобилните приложения, с едномесечен срок с капацитета си на поддържаща организация за федерирани портали.
ИА ИЕУ се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас.
Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на агенцията.
Агенцията ни се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.