Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Структура Бюджет и финанси Етичен кодекс Политика за защита на личните данни Регистър на декларациите по ЗПК Открито управление Обществен съвет за ИТИО Вътрешни правила и заповеди

Агенцията

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 14.09.2022

 

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ е създадена с ПМС 89 от 19 май 2022г., като администрация към министъра на електронното управление.

Осъществява планирането и развитието на споделените ресурси на електронното управление, по смисъла на Закона за електронното управление, оперативното наблюдение и поддръжка на системи, както и при осъществяване на правомощия съгласно Закона за електронните съобщения и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по отношение на използване на интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение или положение на война и осигуряване на електронни съобщение при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение.