Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4
Структура Бюджет и финанси Етичен кодекс Политика за защита на личните данни Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Открито управление Обществен съвет за ИТИО

Етичен кодекс

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 04.08.2022

 

С разпоредбата на Kодекса за поведение на служителите в държавната администрация са посочени принципите за поведение в дейността им. Освен посочените на законово ниво, в Кодекса са въведени нови принципи и всичките принципи са обяснени с цел по-доброто им разбиране и прилагане:

 • законност – изпълнение на служебните задължения в съответствие с Конституцията, правото на Европейския съюз, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, законите и подзаконовите нормативни актове на страната и вътрешните за администрацията актове, при зачитане и спазване на правата и на основните свободи на гражданите;
 • лоялност – поведение, насочено към утвърждаване и подобряване на авторитета и доброто име на институцията, изразяващо се в коректно и почтено отношение към институцията, както и въздържане от необоснована публична критика на същата;
 • добросъвестност – грижливо, старателно и отговорно изпълнение на служебните задължения;
 • безпристрастност – обективно и непредубедено изпълнение на служебните задължения, като се избягва поведение, което може да се възприеме като предразположеност или предубеденост;
 • равнопоставеност – изпълнение на служебните задължения по начин, който не допуска никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
 • отговорност – изпълнение на възложените задачи компетентно и в срок, с цел постигане на висок обществен резултат;
 • политически неутралитет – недопускане на лични или чужди политически пристрастия при изпълнение на служебните задължения;
 • почтеност – поведение, при което не се допуска приемане на материални или нематериални облаги, независимо от естеството им, които не се полагат на служителите и могат да повлияят върху обективното изпълнение на задълженията по служба;
 • конфиденциалност – опазване на информацията, придобита при или по повод на изпълнение на служебните задължения;
 • отчетност – осъществяване на дейността по начин, даващ възможност да се проследява изпълнението на служебните задължения, резултатите и взетите решения;
 • колегиалност и учтивост – поведение, основано на уважение към мнението и личния живот на колегите, и придържане към любезно и възпитано отношение при изпълнение на служебните задължения.