Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHAMQ5
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHAML4

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 2022

Дата на публикуване: 26.07.2023
Последна актуализация: 17.08.2023

РЕГИСТЪР на подадените декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество при постъпване през 2022 г. и 2023 г

Регистър на декларациите по чл. 35 ал. 1 КОНПИ-08.08.2022-3