Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Предложения, жалби и сигнали

Административно обслужване

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 04.08.2022

Център за административно обслужване:
Адрес:  гр.София 1000, ул. "Гурко" № 6

Работно време от 09.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

Тел.: +359 (2) 949 2404
е-mail: mail@e-gov.bg 

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. Чрез Центъра за административното обслужване Вие можете:

 • Да получите информация/консултация по въпроси на административното обслужване или на запитвания от общ характер ("Запитвания от общ характер" са всички искания за информация, които не изискват експертен отговор).
 • Да получите информация/консултация относно административните услуги – какви административни услуги предоставя Агенцията, начините за заявяването им и необходимите документи.
 • Да подадете заявления за предоставяне на административни услуги.
 • Да подадете сигнал за нередности във връзка с административното обслужване или предоставянето на административни услуги.
 • Да подадете писмено или устно заявление за достъп до обществена информация.
 • Да подадете предложения във връзка с административното обслужване или административните услуги.
 • Да получите информация за движението по конкретна преписка по заявена административна услуга.

 

Сигнали, жалби и предложения, както и да изразявате оценка към качеството на административното обслужване можете:

 • да подадете в работното ни време на място, както и на телефона на Центъра за административно обслужване - 02 949 2404
 • да ни ги изпратите писмено с използване на пощенска или куриерска услуга;
 • да ни ги изпратите на електронната поща на Центъра за административно обслужване – mail@e-gov.bg
 • да ни ги изпратите през Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/.