Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHAMR7
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHAMV1

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 2023 г.

Дата на публикуване: 26.07.2023
Последна актуализация: 17.08.2023

РЕГИСТЪР на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35 ал. 1 КОНПИ-08.08.2023