Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06
Административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Предложения, жалби и сигнали

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 26.08.2022

 

Подлежи на публикуване след 20.05.2023 г.