Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35
СЕБРА - кодове за плащания СЕБРА Бюджет Годишен финансов отчет

Открито управление

Дата на публикуване: 21.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2023

 

 

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.