Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A14
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT5
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Главен секретар Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Главен секретар

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 25.10.2023

Лазаринка Стоичкова

Дата на встъпване: 16.10.2023 г. 

Електронна поща: lstoichkova@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2343

Лазаринка Стоичкова е магистър по право. Започва професионалната си кариера като юрисконсулт в районна администрация на Столична община, а след това работи в Министерството на земеделието и горите.

 

В периода 2001 г. – 2009 г. е ръководител на проекта за създаване на кадастър и имотен регистър. Между 2011 г. и 2013 г. е член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура". Била е съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, главен секретар на Агенция по геодезия, картография и кадастър и на Агенция по вписванията. През 2018 г. е част от екипа на министъра за българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

 

Има познания и опит в управление на проекти, финансирани от международни финансови институции и от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включително за реформи в областта на електронизиране на процеси и услуги.