Z6_PPGAHG8001PU2068MLVFT823T4
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV283MI1
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Главен секретар Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Главна дирекция „Експлоатация“

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 26.07.2023

Васил Георгиев Василев (Главен директор)

Електронна поща: v.vasilev@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2030

Отдел „Инженерно-технически системи“

Алексей Митев (Началник отдел)

Електронна поща: amitev@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2463

 

Териториална дирекция „Сердика“

Димитър Стойков Стоянов (Директор)

Електронна поща: d.stoyanov@e-gov.bg

Телефон: +359 294 921 71

Териториална дирекция "Сердика" организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на СОСП и складовите бази, които са разположени на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Софийска, София-град, Перник, Видин, Враца и Монтана;

 

Териториална дирекция „Мизия“

Христо Кръстев (Директор)

Електронна поща: hkrastev@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2179

Териториална дирекция "Мизия" организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на СОСП и складовите бази, които са разположени на територията на областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Търговище и Силистра;

 

Териториална дирекция „Тракия“

Иван Николов Николов (Директор)

Електронна поща: innikolov@e-gov.bg

Телефон: 088 950 3244

Териториална дирекция "Тракия" организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на СОСП и складовите бази, които са разположени на територията на областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

 

Главна дирекция Експлоатация подпомага изпълнителния директор в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на Съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) - част от инфраструктурата на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност:

 1. координира използването на ЕЕСМ за нуждите на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война и привеждането и в степен на готовност за комуникационно-информационно осигуряване на въоръжените сили;
 2. подпомага дирекция "Киберсигурност" в дейностите по повишаване нивото на киберсигурността на държавните органи и институции.

(2) Главна дирекция "Експлоатация" осъществява дейности в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на СОСП чрез:

 1. Териториална дирекция "Сердика";
 2. Териториална дирекция "Мизия";
 3. Териториална дирекция "Тракия".

(3) Териториалните дирекции по ал. 2:

 1. експлоатират, модернизират и поддържат в готовност СОСП и инсталираните мощности за военно време за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при извънредно положение, военно положение или положение на война по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 2. организират поддържането на специални обекти за нуждите на отбраната и инсталираните за нуждите на отбраната мощности за военно време;
 3. подпомагат дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" в дейностите по поддържане и експлоатация на ЕЕСМ и активното оборудване в защитени СОСП, включително строително-монтажни и демонтажни работи, както и необходимите профилактични и контролни измервания и настройки на пасивната инфраструктура на мрежата;
 4. участват в дейностите по планиране и развитие на инженерно-техническите системи и съоръжения на Агенцията;
 5. подпомагат дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи" в дейностите по изграждане и поддържане на електронната съобщителна инфраструктура на Агенцията;
 6. осъществяват дейности по осигуряване на предвидените електронни съобщения при бедствия и при извънредно положение, военно положение или положение на война съвместно с дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи";
 7. участват в разработването и актуализирането на План за използване на интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война;
 8. поддържат в актуално състояние експлоатационно-техническата документация на електронната съобщителна инфраструктура, всички съоръжения и системи на СОСП;
 9. подпомагат експлоатацията на пунктове за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разположени в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

(4) По отношение на инженерно-техническите системи Главна дирекция "Експлоатация":

 1. планира, администрира и развива инженерно-техническите системи (ИТС) на Агенцията;
 2. организира, координира и участва в строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности;
 3. обезпечава контрола върху дейностите по експлоатация и поддръжка на ИТС на защитените СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;
 4. разработва планове за развитие, подмяна и ремонт на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;
 5. планира и организира дейностите по обезпечаване на ИТС в СОСП и възлите на ЕЕСМ с необходимите материални ресурси и дълготрайни активи за осигуряване на експлоатационната им дейност;
 6. разработва правила, инструкции и процедури за експлоатацията на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;
 7. осъществява координация и подпомага методически проекти и дейности, свързани с доставката и ползването на електроенергия;
 8. организира воденето и актуализирането на паспортизацията на инженерно-техническите съоръжения в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на Агенцията;
 9. участва в разработването на план за използване на ИТС при извънредно положение, военно положение или положение на война;
 10. отговаря за пожарната безопасност и осигурява функционирането и поддържането на системите за пожароизвестяване и пожарогасене в системата на МЕУ;
 11. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на дейности в областта на отбранително-мобилизационната подготовка.

(5) Главна дирекция "Експлоатация" подпомага изпълнителния директор, като:

 1. изготвя становища при съгласуване на инвестиционни проекти и задания, свързани с комуникационните възли на ЕЕСМ и СОСП;
 2. участва в планирането, проектирането, разработването и експлоатацията на Военновременната автоматизирана система за управление "Електронно управление", подсистема на Комплексната автоматизирана система (КАС) за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война;
 3. участва в разработването и изготвя технически спецификации и инвестиционни проекти, свързани с развитието на СОСП;
 4. осъществява логистичното обслужване на Агенцията и териториалните и звена;
 5. организира и контролира ремонтната дейност, техническото обслужване и доставката на машини, съоръжения и транспортни средства на Агенцията.
 6. подпомага поддържането на имотите в системата на МЕУ, прилежащите площи към него и други помещения.