Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AM3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT6
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Главен секретар Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Заместник изпълнителен директор

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 14.09.2022

Валери Борисов

Дата на встъпване: 01.06.2022 г. 

Електронна поща: vborissov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2288

 

Валери Борисов  завършва Висш машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ в София, като специализира в сферата на информационните технологии, управление на комплексни проекти и на човешките ресурси.

 

Утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. Два пъти заема поста заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – от октомври 2011 г. до май 2013 г. и от ноември 2014 г. до януари 2017 г. До избирането му за заместник-министър ръководи дирекция „Електронно управление“ в МТИТС.

 

В периода септември 2013 г. до януари 2014 г. е съветник на кмета в Столична община. Търговски директор в „Advanced Business Technologies“ в периода 2008 - 2010 г. В продължение на тринайсет години – от 1995 г. до 2008 г. работи в IBM Bulgaria Ltd., където ръководи отдел „Държавен и здравен сектор“.

 

В периода от август 2012 г. до юли 2013 г. е последователно председател на Съвета на директорите и Заместник-председател на Съвета на директорите в „Информационно обслужване“ АД. От януари 2015 г. до април 2021 г. отново заема същите длъжности.

 

С Решение на Министерски съвет от 22.07.2021 г. е назначен като заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“.