Z6_PPGAHG8001PU2068MLVFT823S3
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV283MG0
Изпълнителен директор Зам. изпълнителен директор Главен секретар Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“ Дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“ Дирекция „Киберсигурност“ Главна дирекция „Експлоатация“

Дирекция „Aдминистративно-правно и финансово обслужване“

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 26.07.2023

Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Свилена Василева (Директор на дирекция)

Електронна поща: svasileva@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2409

 

Отдел "Човешки ресурси"

Цветелина Михайлова (Началник отдел)

Електронна поща: tmihaylova@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2340

 

Отдел "Бюджет и финанси"

Валентин Николов (Началник отдел)

Електронна поща: vnikolov@e-gov.bg  

Телефон: +359 (2) 949 

 

Отдел "Управление на собствеността"

Русалина Димитрова (Началник отдел)

Електронна поща: rdimitrova@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2165

 

Отдел "Обществени поръчки"

Венцеслав Янков (Главен експерт)

Електронна поща: vyankov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2357

 

Отдел "Международно сътрудничество и протокол"

За контакт: +359 (2) 949 2040

 

Отдел "Административно-правно и финансово обслужване":

Елица Сотирова (И.Д Началник отдел)

Електронна поща: esotirova@e-gov.bg

За контакт: +359 (2) 949 2344

 

 

 1. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, които са свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите, водене и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите в Агенцията;
 2. изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на Агенцията;
 3. организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжностите и повишаването на професионалната квалификация на служителите;
 4. планира и организира обучението и развитието на служителите, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в Агенцията;
 5. оказва правна помощ на изпълнителния директор и на административните звена на Агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;
 6. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други институции;
 7. изработва или участва в изработването на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на Агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове;
 8. изготвя и/или съгласува проекти на договори, заповеди и други актове и документи, които са свързани с дейността на Агенцията;
 9. планира, организира и координира всички дейности във връзка с управление на цикъла на обществените поръчки;
 10. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация;
 11. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на Агенцията;
 12. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на Агенцията в съответствие с нормативните изисквания, както и за съхраняването на счетоводните документи;
 13. разработва проект на годишен отчет и бюджетна прогноза на Агенцията;
 14. изготвя общия годишен финансов отчет на Агенцията;
 15. изготвя касов отчет за представяне на първостепенния разпоредител с бюджет;
 16. отговаря за управлението на собствеността на Агенцията, организира и отговаря за правилното и законосъобразно ползване и управление на имотите, които са предоставени на Агенцията;
 17. осъществява материално-техническото обслужване на дейността на Агенцията;
 18. извършва транспортното обслужване на Агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво;
 19. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и координира работата по постъпили от тях предложения, сигнали и жалби;
 20. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в Агенцията, въвежда информация в административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
 21. организира, осигурява и следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.