Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIQB7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVIQR5

Нормативна уредба

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ е създадена с ПМС 89 от 19 май 2022г. Агенциятя е администрация към министъра на електронното управление за изпълнение на държавната политика в областта на електронното управление и на държавната политика в областта на мрежовата и информационна сигурност. Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерство на електронното управление.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИА ИЕУ
Дата на публикуване: 13.09.2022

Закон за електронното управление
Дата на публикуване: 13.09.2022

Закон за киберсигурност
Дата на публикуване: 13.09.2022

Закон за електронна идентификация
Дата на публикуване: 13.09.2022