Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Подаване на сигнали

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление". Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс„. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители наИзпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление",  могат да се подават по следните начини:

    На електронен адрес: inspectorate@e-gov.bg;
    На телефони 02/ 949 24 54 и 02/ 949 23 64;
    Чрез деловодството на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" на ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София;
    Чрез пощенската кутия в административната сграда на агенцията на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, партер във фоайето до деловодството;
    Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на агенцията - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София-1000 – до ръководителя на Инспектората на МЕУ;
    Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики - http://anticorruption.government.bg/

 

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

    три имена;
    адрес за кореспонденция;
    телефон за контакт;
    данни за институциите, които вече са информирани;
    електронен адрес.

 

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

 

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:

    получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
    сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.