Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2SU2

Инфраструктура

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 12.01.2023

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност е модерна интегрирана мрежа, собственост на държавата и управлявана от нея, с точки на достъп в 28 областни града.
ЕЕСМ пренася едновременно данни, глас и видео с гарантирано качество, като осигурява обслужване 24х7х365 и управление на услугите в реално време.

ЕЕСМ е създадена с постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г., чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС. Административното и финансово интегриране са извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

Технологичното интегриране на двете мрежи е реализирано за 20 месеца, съгласно приетия с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г. „План за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ)”.

Използваните в ЕЕСМ съвременни технологии позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура корпоративните мрежи на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

Мрежата ще бъде развивана чрез изграждане на оптична свързаност до общините и увеличаване на нейния преносен капацитет.

Актуални услуги, които се предлагат от ДХЧО:

Инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service-IaaS)

Виртуален център за данни и виртуален частен облак

Варианти на услугата:

"Виртуален център за данни" - виртуализация VMware

"Виртуален частен облак" - виртуализация VMware

"Виртуален център за данни" - виртуализация Hyper-V

"Виртуален частен облак"- виртуализация Hyper-V

Инфраструктурни услуги

Ко-локация (Colocation)

Hosting

Virtual Machine Backup as a Service

Storage as a Service (STaaS)

Съхраняване на данни и архив

Присъединяване на on premise и/или публични ресурси (хибриден модел на реализация на ДХЧО)

Мрежови услуги (DNS, DHCP, NTP, NAT, PAT)

Приложни системи

WEB електронна поща (e-mail)

e-learning

Управление на съдържание (CMS)

Helpdesk (Ticketting)

WEB базирани семинари

Instant Messaging (IM)

 

Изграждане, закриване и промяна на връзки от единната електронна съобщителна мрежа:


Процедури за изграждане, закриване и промяна на връзки от единната електронна съобщителна мрежа
 
Заявка за предоставяне на услуга

Заявка за предоставяне на виртуални ресурси
 

Нормативна база


Закон за електронните съобщения
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Правилник за прилагане на ЗЗКИ
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
 
Закон за устройство на територията
 
Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
 
Наредба 4 за обхвата и съдържание на инвестиционните проекти

Наредба 5 за упражняване на сервитутите на ел. съобщит. мрежи