Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Изготвен е проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване за изборите на 09 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане проект на актуализирана Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация. Проектът е изготвен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.


Измененията на методиката са минимални и засягат отделните етапни на удостоверяване на съответствието на технически устройства за машинно гласуване. Мотивите за измененията са подробно посочени в документ с наименование „мотиви - актуализиране методика“. 
Промени са направени и в приложения № 1 и № 3 към Методиката, отразяващи измененията в основната й част. 


До 08.05.2024 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на министерството или на e-mail: Mail@egov.government.bg .