Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Присъединени нови справки към регистри на държавната администрация в системата за обмен на справочна и удостоверителна информация

Дата на публикуване: 23.01.2024
Последна актуализация: 23.01.2024

Присъединени са нови справки към средата за достъп до регистри на държавната администрация:

1.   Прокуратура на Република България
Регистър: Унифицирана информационна система и Единна информационна система за противодействие на престъпността на Прокуратура на Република България 
Справка: „Проверка за неприключили наказателни производства.

 

2.    Първичен администратор на данни ПАД – Министерство на правосъдието 
Регистър: ЦАИС "Съдебен статус"
Справка: Справка за наличие/липса на бюлетини за съдимост и бюлетини за наложено административно наказание по чл. 78а НК. 

 

3.    Първичен администратор на данни ПАД: Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Регистър: Регистър на населението – Национална база данни „Население“
Справка: „Справка за семейно положение“ с допълнително поле за деца ненавършили 18 години.

 

Допълнителна информация за системата за обмен на справочна и удостоверителна информация.